Terrafem står utan pengar – Socialstyrelsen säger nej

Terrafem står utan pengar – Socialstyrelsen säger nej

Just idag är det 20 år sedan Terrafem startade. 

Och idag har Socialstyrelsen beslutat att avslå vår ansökan om verksamhetsbidrag.

Efter 20 år står vi på bar backe, med obetalda löner och skulder till våra leverantörer.

För Terrafem är det här ett beslut som handlar om liv och död. 

Om Terrafems överlevnad. 

Alla kvinnojourer kämpar för att överleva. Vi står helt bakbundna inför godtyckliga beslut; inte minst påverkas alla de kvinnor som vi ger stöd till och alla kvinnor som just nu bor på våra skyddade boenden. 

I Terrafems fall hänvisar Socialstyrelsen till en paragraf i Terrafems stadgar  och menar på att organisationen är odemokratiskt uppbyggd.

Terrafem är en kvinnojour som ger stödinsatser på 69 olika språk. Under våra 20 år har vi gett stöd via telefon till tusentals kvinnor och vi har utbildat tusentals kvinnor i frågor om våld och specifikt våld i hederns namn. 

Terrafem har arbetat med en specifik målgrupp i en specifik kulturell kontext som regeringen särskilt pekar ut att de vill stötta. 

Nu har vi nekats det statsbidrag som utgör vår grundläggande finansiering för 2020. Vi har obetalda löner och leverantörsskulder och vi har i möte med Socialstyrelsen påtalat att detta beslut rör vår överlevnad. De har ändå i sitt beslut bedömt att vår förening är odemokratiskt uppbyggd. Detta utifrån att Socialstyrelsen inte anser att paragrafen är tydlig nog avseende hur medlem får sina skäl för uteslutning presenterade och hur medlemmen ska kunna överklaga beslutet. Paragrafen i sin helhet lyder:

"Medlem som ej följer organisationens stadgar och policy eller motverkar organisationens mål kan av styrelsen uteslutas efter skriftlig delgivning. Därvid skall angivas de skäl på vilka beslutet är grundat. Eventuellt besvär skall ha inkommit senast vid nästkommande ordinarie årsmöte. Om eventuellt besvär inkommer från medlemmen ska årsmötet pröva om skälen för uteslutningen är förenliga med stadgarna. Utesluten medlem ska få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas av årsmötet.”

 

Socialstyrelsen har i sitt beslut ordagrant uppgett att  Enligt god föreningssed ska ett beslut om uteslutning innehålla skälen för beslutet. Av beslutet ska framgå vad medlemmen har att iaktta för att fa beslutet prövat. Beslutet om uteslutning ska prövas vid nästkommande årsmöte

Och trots att det tydligt framgår i paragrafen att just detta står så har Socialstyrelsen bedömt vår organisation som odemokratisk och nekat Terrafem bidrag. 

Vi tar så klart denna anklagelse på otroligt stort allvar. För det första vill vi påpeka, att paragrafen enligt dess ordalydelse anger att skäl på vilka beslutet ska grundas måste vara med i delgivningen. Utöver det framgår det tydligt av första meningen att det rör sig om brott mot stadgar, policy eller om medlemmen motverkar föreningens ändamål som uteslutning är aktuellt. 

Vi anser att det här är ett godtyckligt beslut. För det andra uppger Socialstyrelsen att det följer av god föreningssed att beslut om uteslutning måste innehålla skälen för beslutet. Det instämmer vi med, varför vi också utformat vår paragraf på detta sätt. 

När vi har formulerat våra stadgar har vi utgått från andra organisationers regelverk vars verksamhet har fått statligt stöd. Det är att följa god föreningssed – att ha enhetliga bestämmelser mellan olika organisationer. Ett flertalföreningar som har samma liknande verksamhet och har erhållit statsbidrag har inte detaljstyrts på detta sätt av Socialstyrelsen. Skälen bakom beslutet kan man endast spekulera kring. 

Utöver detta har Socialstyrelsen uttryckt att våra ansökningar bedömts i konkurrens. Det talar ytterligare för vilket perspektiv som präglar inte bara offentlig upphandling men också bidragslämningen till civilsamhällets organisationer. Beroendet av offentlig finansiering skapar en konstant oro, och vår möjlighet till att uttrycka oss kritiskt gentemot detta system kan få långtgående konsekvenser. 

 

Det rimmar illa med syftet med civilsamhällesorganisationerna, att existera och agera som kritiska röstbärare, och som genom sin självständighet ska säkerställa sin funktion som ett kontrollorgan gentemot det allmänna. Vår möjlighet att lyfta de utländska kvinnornas perspektiv och frågor tystas ner om inte vi beviljas finansiering.