Sverige sviker 215 kvinnor och barn utsa5a för pros9tu9on och människohandel menar Terrafem, ROKS och PlaDormen Civila Sverige mot människohandel Pla$ormen Civila Sverige mot människohandels rapport visar a7 215 kvinnor och barn i Sverige inte få7 det stöd de har rä7 @ll. Sverige sviker sina åtaganden mot dessa bro7soffer enligt Istanbulkonven@onen och CEDAW, Europarådets konven@on om bekämpande av människohandel samt EUs An@trafficking-direk@v och Bro7soffersdirek@vet. För a7 skapa kännedom om de7a går Terrafem, ROKS och Pla$ormen nu samman i en gemensam informa@onsinsats: Siffran 215. 

Är du utsatt för prostitution eller människohandel?