Personuppgiftsansvar

Terrafem är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlingen av personuppgifterna utförs enligt denna integritetspolicy

Nedan kan du läsa om när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Terrafem. För viss behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvaret gemensamt mellan Terrafem och lokala partiorganisationer såsom kommunföreningar och avdelningar. Terrafem anlitar även personuppgiftsbiträde för viss behandling av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om vår personuppgiftshantering så är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Terrafem
Box 38121
100 64 Stockholm
info@terrafem.org

SÅ SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER

Terrafem skyddar dina personuppgifter genom att vidta de åtgärder som krävs i varje enskilt fall. Åtgärderna kan vara av olika typ som till exempel tekniska it- lösningar eller organisatoriska åtgärder. Exempel på organisatoriska åtgärder kan vara för ändamålet framtagna rutiner, säkerhetspolicys och checklistor. Vi ser också till att det bara är de personer som behöver behandla dina personuppgifter i enighet med denna policy, som har tillgång till dem.

Gemensamt personuppgiftsansvar

De personuppgifter du lämnar i samband med medlemsansökan/medlemskap kommer Terrafem gemensamt ansvara för tillsammans med den lokala föreningen som du tillhör

Vårt ändamålmed behandlingen

Terrafem samlar in dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap. Uppgifterna används inom ramen för vår kampanjverksamhet, utbildningsverksamhet, insamlingsverksamhet, informationsverksamhet samt övrig verksamhet som syftar till att kommunicera och serva dig som medlem eller annan person som är registrerad hos oss.

Ändamålet med behandlingen är framför allt att informera dig om Terrafem och för att kommunicera med dig. Detta sker exempelvis genom att vi skickar ut:

  1. nyhetsbrev, information
  2. inbjudningar till aktiviteter som till exempel medlemsmöten, seminarier, utbildningsdagar
  3. inbjudningar/information om andra typer sammankomster
  4. utvärderingar i samband med aktiviteter
  5. medlemsundersökningar
  6. erbjudande om att årligen förnya ditt medlemskap

Andra ändamål med behandlingen är också att kunna samla in pengar och gåvor till Terrafem. Ytterligare ändamål av dina personuppgifter är också att vi ska kunna sköta driften av medlemssystemet.

Vissa personuppgifter kan även behöva lagras och behandlas av bokföringsskäl. Detta gäller framför allt då du handlar eller om du lämnar gåvor och bidrag till Terrafem.

För att du ska få relevant information och för att ditt medlemskap ska administreras på bästa sätt kommer Terrafem att dela de uppgifter du lämnar i samband med att du blir medlem, med den lokalförening du tillhör. Vilka dessa uppgifter är kan du läsa om under rubriken “Vid medlemsansökan/medlemskap”.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt:

NÄR DU ANSÖKER OM MEDLEMSKAP

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Terrafem när du registrerar dig som medlem i Terrafem via webbplatsen eller genom sms. Vi samlar in förnamn, efternamn, mailadress och vilken kommun du är folkbokförd i. Uppgifter som samlas in av Terrafem vid medlemsregistrering kommer att delas med den lokalförening du tillhör. Personuppgiftsansvaret är då gemensamt med lokalföreningen och uppgifterna får då användas inom ramen för denna integritetspolicy. Uppgifter som insamlas i samband med tecknande av medlemskap insamlas för att Terrafem ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Uppgifterna sparas under den tid som du är medlem samt ytterligare fyra månader.

När du ansöker om ett uppdrag/vid rekrytering

När du ansöker/lämnar intresseanmälan till ett uppdrag inom Terrafem som anslagits på vår webbplats eller på annat sätt kommuniceras av oss, kommer de personuppgifter (namn, adress, mailadress samt telefonnummer) du lämnar tillsammans med ansökan i sin helhet, att sparas i max två månader efter rekryteringens slutdatum. Detta gäller oavsett om du har fått uppdraget eller inte.

Efter två månader sparar vi endast ditt namn, mailadress samt information om vilket uppdrag du sökt. Ändamålet med behandlingen är att kunna kontakta dig om det uppstår behov till ett liknande uppdrag. Ett år efter att rekryteringstiden har gått ut raderas dina personuppgifter.

I samband med ansökan/intresseanmälan kommer du att tillfrågas om du samtycker till att Terrafem behandlar dina personuppgifter. Samtycke krävs för att Terrafem ska kunna motta din ansökan/intresseanmälan. Du har rätt att när som helst återta sitt samtycke till behandlingen.

När du skickar mailtillTerrafem

Personuppgifter (namn, mailadress) som lämnas i samband med att du mailar oss och som är adresserat till någon av de adresser som finns på vår webbsida, sparas i upp till 2 månader efter att mailkonversationen är avslutad. Ändamålet med behandlingen är att vi ska ha möjlighet att besvara din/dina frågor på bästa sätt. Två månader efter avslutad konversation raderar vi mailet och dina personuppgifter.

NÄR du GER EN GÅVA

Personuppgifter (namn och adress) som du lämnar när du donerar en gåva till Terrafem kommer tillsammans med uppgift om gåvans belopp och tidpunkten för denna, att behandlas i syfte att uppfylla de lagkrav som finns enligt gällande bokföringsregler. Personuppgifter som lämnas om betalkortinformation och betalningssätt kommer bara användas för att kunna genomföra transaktionen och för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter vi har enligt gällande lagstiftning. Betalkortsinformation kommer raderas närtransaktionen är genomförd.

OM DITT MEDLEMSKAP UPPHÖR

Terrafem kommer bara behandla dina uppgifter under tiden du är medlem inom organisation samt ytterligare fyra månader. Enligt organisationen stadgar är du medlem när du har betalat medlemsavgift. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter tiden efter ditt medlemskap har upphört är att ge dig ytterligare möjligheter att betala din medlemsavgift eller utreda att det inte föreligger någon felaktighet bakom den uteblivna betalningen. Du kan också, när du vill på egen begäran, avsluta ditt medlemskap och få dina uppgifter raderade.

Rätt att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden

Terrafem använder sig av personuppgiftsbiträden för viss typ av behandling av dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde enligt GDPR är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde kan till exempel vara ett företag eller ett offentligt organ eller annan extern part. Denna får bara behandla personuppgifterna enligt instruktion från den ansvarige och har ingen självständig rätt att bestämma ändamålet med behandlingen.

Terrafem använder sig av personuppgiftsbiträde som till exempel betalningstjänster, vid lagring av uppgifter, när vi skickar ut medlemsmail, vid utskick av utvärderingar, medlemsundersökningar, och liknande. När vi delar dina personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde så ansvarar vi för dina personuppgifter på samma sätt som att behandlingen hade skett hos oss.

Terrafem kommer inte lämna ut dina personuppgifter till någon annan än våra personuppgiftsbiträden och endast i de syften och ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Din rätt till information

Du har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att begära ett registerutdrag över den behandling vi har avseende dina personuppgifter . Du har också rätt att begära att vi ändrar dina personuppgifter om det finns någon felaktighet. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade.

Vi kan dock inte radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara så som vissa uppgifter vid uppgifter vid donationer eller uppgifter vi behöver spara enligt bokföringslagen

Om du vill veta vad för uppgifter om dig vi har registrerade hos oss så kan du skriva till oss på:

Terrafem
Box 38121
100 64 Stockholm

Här är ett exempel på hur du kan skriva en ansökan om registerutdrag:

Till Terrafem

Härmed ansöker jag om information enligt GDPR.

…………………………………………………………………….
(Ort och datum)

…………………………………………………………………….
(Namnteckning)

…………………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

Ändringar i integritetspolicyn

Terrafem har rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi kommer göra någon uppdatering som har en avgörande betydelse av vår behandling av dina personuppgifter så kommer vi att informera dig om detta via mail och på våran webbplats, innan den nya policyn träder i kraft.

Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på vårwebbplats.